MOZAMBIQUE STUDENTS’ DANCE PERFORMANCE – IAESTE DAY 2017
IAESTE’ s MISSION (iaeste.org/about): WITH IAESTE, WE ARE ONE!

Các SỨ MỆNH của IAESTE – Hiệp hội Quốc tế về trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp:

– Tăng cường sự hiểu biết, hợp tác và tin tưởng giữa sinh viên, các cơ sở giáo dục, nhà tuyển dụng và cộng đồng rộng lớn hơn trên toàn cầu.

– Thực hiện chương trình trao đổi đào tạo thực tế chất lượng cao giữa các thành viên để tăng cường sự phát triển kỹ thuật/ chuyên môn

– Hoạt động không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, văn hoá, tôn giáo, chính trị, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, giới tính.
***

IAESTE’S Mission:

– To promote international understanding, cooperation and trust among students, academic institutions, employers and wider community.
– To operate a high quality practical training exchange programme between members in order to enhance technical/ professional development
– To operate irrespective of race, colour, gender, culture, religious or political beliefs, disability, sexual orientation, gender identity, or expression

***
IAESTE DAY 2017
IAESTE 70th# IAESTE Vietnam 11th#
Mozambique students# Dance# TUE#

MOZAMBIQUE STUDENTS' DANCE PERFORMANCE – IAESTE DAY 2017

MOZAMBIQUE STUDENTS' DANCE PERFORMANCE – IAESTE DAY 2017IAESTE' s MISSION (iaeste.org/about): WITH IAESTE, WE ARE ONE!Các SỨ MỆNH của IAESTE – Hiệp hội Quốc tế về trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp:- Tăng cường sự hiểu biết, hợp tác và tin tưởng giữa sinh viên, các cơ sở giáo dục, nhà tuyển dụng và cộng đồng rộng lớn hơn trên toàn cầu.- Thực hiện chương trình trao đổi đào tạo thực tế chất lượng cao giữa các thành viên để tăng cường sự phát triển kỹ thuật/ chuyên môn- Hoạt động không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, văn hoá, tôn giáo, chính trị, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, giới tính.Hãy cập nhập các cơ hội thực tập IAESTE tại đây :Goo.gl/BNegd5Link hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJUThông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eGLiên lạc với chúng mình nhé:Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong) Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org; iaestevietnam.org * fb.com/iaestevietnam; fb.com/groups/iaestevietnamIaeste#Work#Discover#Experience#IAESTE***IAESTE'S Mission:- To promote international understanding, cooperation and trust among students, academic institutions, employers and wider community.- To operate a high quality practical training exchange programme between members in order to enhance technical/ professional development- To operate irrespective of race, colour, gender, culture, religious or political beliefs, disability, sexual orientation, gender identity, or expression***IAESTE DAY 2017IAESTE 70th# IAESTE Vietnam 11th# Mozambique students# Dance# TUE#Update internship opportunities here: Goo.gl/BNegd5 Guideline : Goo.gl/wihLJUIAESTE details : goo.gl/Wxg3eGContacts : Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong) Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org; iaestevietnam.org * fb.com/iaestevietnam; fb.com/groups/iaestevietnamIaeste#Work#Discover#Experience#IAESTE

Posted by IAESTE VIETNAM on Wednesday, December 6, 2017