IAESTE Việt Nam – Đại học Thái Nguyên tham gia Hiệp hội IAESTE Quốc tế từ tháng 6/2006. Văn phòng Quốc gia IAESTE Việt Nam – ĐHTN chính thức được thành lập tại Quyết định số 734/QĐ-TCCB ngày 13/7/2007.Trụ sở của Văn phòng Quốc gia IAESTE Việt Nam đặt tại Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Đại học Thái Nguyên.

IAESTE Việt Nam đang thực hiện những bước đi vững chắc đầu tiên hòa nhịp với sự phát triển của IAESTE quốc tế, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và sự phát triển chung của nhân loại.

GS.TS. ĐẶNG KIM VUI

Giám Đốc Đại Học Thái Nguyên

Chủ Tịch IAESTE Việt Nam

PGS.TS. HOÀNG VĂN PHỤ

Giám Đốc TTHT Quốc Tế- ĐHTN

Tổng Thư Ký IAESTE Việt Nam

Ms. BÙI THANH HƯƠNG

Điều Phối Viên IAESTE Việt Nam

Sinh Viên Gửi Đi

Sinh Viên Đến